عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 652

1 اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب بر عملکرد و کارایی گیاه بابونه آلمانی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
رعنا هلیلی موگویی؛ عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بید آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.08 K)

2 اثر آبیاری پساب فاضلاب شهری بر جذب و انتقال برخی از فلزات سنگین توسط ریحان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
هوشنگ زنده بودی؛ ابراهیم پناهپور؛ رضا جلیل زاده ینگجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (596.84 K)

3 اثرات آتش سوزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی جنگلی پارس آباد مغان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
مهسا پاشازاده؛ شکر اله اصغری؛ فرشاد کیوان بهجو؛ شمس الدین بالاپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (433.6 K)

4 اثرات برخی از باکتری های محرک رشد گیاه بر صفات رشدی و بهبود جذب P ،N و K گیاه ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
رعنا صحت مند؛ محمدرضا ساریخانی؛ نصرت ا... نجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

5 اثرات بلند مدت بیوچار حاصل از برگ خرما بر انواع تخلخل خاک لوم رسی شنی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
پریا نسیمی؛ احمد کریمی؛ زهرا گرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (792.43 K)

6 اثرات بلند مدت کاربرد بیوچار حاصل از برگ خرما بر پایداری ساختمان خاک لوم رسی شنی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
زهرا گرامی؛ احمد کریمی؛ پریا نسیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (706.95 K)

7 اثرات تجهیز و نوسازی اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک در اراضی شالیزاری لشت نشاء
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
معصومه ایزدپناه؛ محمود شعبانپور؛ سپیده ابریشم کش؛ ایرج باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (618.61 K)

8 اثرات تراکم پیاز مادری و میزان کودهای نیتروژن دار بر عملکرد بذر پیاز سفید ساری
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
علی چراتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (657.15 K)

9 اثرات تغییر کاربری اراضی شور و سدیمی بر خصوصیات کمی و کیفی برخی از اراضی استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
زهره خدادادی خمسلوئی؛ سیروس جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (786.55 K)

10 اثرات سموم و کود های شیمیایی بر روی خاک و سلامت زیست مندان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
محمد مهدی برزگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.15 K)

11 اثرات سنگریزه و کود مرغی بر دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
نرجس رستمی؛ شکراله اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (748.63 K)

12 اثرات شوری و کادمیم خاک بر غلظت سلنیم و کادمیم در گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
بصیر عطاردی؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی؛ پیمان کشاورز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (509.17 K)

13 اثرات مصرف دو نوع کود کلات آهن بر برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه سورگوم در یک خاک آهکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
پریسا مشایخی؛ علی رضا مرجوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (970.93 K)

14 اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی تحت تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
سیدماشااله حسینی؛ زهره امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382.57 K)

15 اثر آلاینده هیدوکربنه نفتی (گازوئیل) بر نتایج آزمایش تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
علی شعبانی؛ ندا کریمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (599.96 K)

16 اثر آلودگی فیتوپلاسمایی بر غلظت عناصر غذایی و ویژگی های بیوشیمیایی در برگ مکزیکن لایم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
طاهره رئیسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (685.98 K)

17 اثر آلودگی مناطق شهری و صنعتی شهر اهواز بر روی سه گونه گیاهی (مورد، کنوکارپوس وکهور)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
عاطفه مرفاوی پوراحمدی؛ علی غلامی؛ کامران محسنی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (790.01 K)

18 اثر باقی مانده روی و کادمیوم بر کیفیت دانه گندم در تناوب با برنج در یک خاک آهکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
جهانبخش میرزاوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (786.72 K)

19 اثر بیوچار، باکتری محرک رشد و تنش شوری بر برخی شاخص های میکروبی در خاک پس از برداشت اسفناج
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
زهره ابوالحسنی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی فسائی؛ مهدی زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (908.62 K)

20 اثر بیوچار برگ گردو و حضور روی بر سینتیک جذب سرب در یک خاک آهکی شنی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
صادق رئیسی نافچی؛ حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (935.18 K)

21 اثر بیوچار تهیه شده از پودر استخوان بر توزیع و پایداری خاکدانه های دو خاک اسیدی و آهکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
فاطمه محمودی؛ محسن شکل آبادی؛ سعید فراست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.34 K)

22 اثر پیاچ بر دفع کادمیم و مس از خاک های آهکی غیرآلوده و آلوده شده
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
سروناز نجفی؛ محسن جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (690.14 K)

23 اثر پیاچ تعادلی بر جذب نیکل در چهار خاک آهکی استان همدان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
سمانه طاهروند؛ محسن جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (609.05 K)

24 اثر ترکیبات آلی، نانو ذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
سعید جواهری؛ علی رضا استارایی؛ رضا خراسانی؛ حجت امامی؛ حمیدرضا ذبیحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (470.81 K)

25 اثر تغذیه برگی به همراه کاربرد محرک رشد براسینواستروئید بر عملکرد و اجزاء عملکرد پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
محمد سعید تدین؛ سهراب صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (697.19 K)