عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 17

1 آبیاری در دشت قزوین و مقایسه روشهای مختلف آن
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
تقی شیروانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.61 K)

2 آبیاری قطره ای
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بهرام صدیقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.52 K)

3 اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بوته روی میزان آب مصرفی و عملکرد نخود و لوبیا
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بزرگ بحرانی؛ جلال مویدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (107.99 K)

4 آزمایشات آبیاری برنج در ایستگاه بررسیهای خاک و آب رشت
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حمید سعادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.49 K)

5 اصول فنی طرح شبکه زهکشی درجه 3 و 4 و بررسی هزینه احداث آنها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
عبداله جناب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (504.34 K)

6 اقتصادی ترین رژیم آبیاری محصولات چغندرقند - یونجه - پنبه و تاثیر توام آب و کود در زراعت پنبه
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
سالار افصح محلاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.5 K)

7 اندازه گیری تبخیر تعرق حقیقی بالیمتر ثابت و مقایسه آن با تبخیر تعرق پتانسیل محاسبه شده یا فرمول مختلف
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بزرگ بحرانی؛ اسمعیل مالک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.33 K)

8 بررسیهای آبیاری و تاثیر توام آب وکود شیمیایی در زراعت گندم
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ایرج فیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.73 K)

9 بررسی و تحقیقات آبیاری پنبه در منطقه ورامین
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
شاه جهان رستم فرودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.86 K)

10 بررسی و تحقیقات آبیاری روی گندم در منطقه ورامین
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
پرویز روئین دژی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.08 K)

11 تربیت نیروی انسانی برای انجام امور مربوط به آبیاری، زهکشی و نوسازی مناطق روستائی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
قدرت الله تمدنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.64 K)

12 تعیین احتیاجات آبی و غذائی نیشکر بوسیله تجزیه گیاه (crop logging) در طرح نیشکر هفت تپه
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
شاپور حاج رسولیها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (302.01 K)

13 تغییر فرم قطعات زراعی و تولید برنامه ای در کشاورزی با استفاده از مدیریت شبکه های آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
علی اصغر موحد دانش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (403.47 K)

14 سرمایه گذاری و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی تا قطعات زراعی و تجدید نظر در فرم و شکل مالکیت و قطعات اراضی کشاورزان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
صمد فضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.98 K)

15 سیستم کانلهای آبیاری ظوابط تعیین ظرفیت کانالها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
جیمز دی ارلز؛ محمد مداح؛ جی.تی هاردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.75 K)

16 محاسبه میزان تبخیر و تعرق در ایران با استفاده از ماشینهای محاسب الکترونیکی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسینعلی طلائی پاشیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.89 K)

17 نکاتی چند در مورد نگهداری و مواظبت از شبکه های آبیاری و جلوگیری از تخریبات حاصل از عامل انسانی در شبکه آبیاری دشت مغان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
اصغر رضائی داران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (66.88 K)