عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 15

1 آبیاری کوزه ای بررسی امکان استفاده از کوزه های سفالی در آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
پرهام جواهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (659.75 K)

2 اثر کیفیت آب و آبیاری و شستشوی زمستانه بر روی محصولات مختلف در استانهای فارس و خراسان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ابوالقاسم واحدی؛ کیوان طاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (649.56 K)

3 ارزشیابی سیستم آبیاری قطره ای
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدرضا شهریاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.84 K)

4 ارزشیابی سیستم های مختلف آبیاری بارانی سازمان گسترش کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدعلی دادگر؛ محمد پرهامی؛ رضا کیاءالحسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (724.04 K)

5 آزمایش آبیاری قطره ای بر روی سبزیجات و صیفی جات
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
سالار افصح محلاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (147.94 K)

6 استفاده از غشاء های پلاستیکی نفوذ ناپذیر برای عایق بندی کانالهای اصلی اصفهان واقع در اراضی کچدار
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
- -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.33 K)

7 اصول طرح شبکه های آبیاری کوچک با توجه مخصوص به منطقه مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
- -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.02 K)

8 اصول فنی طرح شبکه انهار آبیاری گرمسار
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
جهانگیر انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.76 K)

9 تحقیقات آبیاری و اثر متقابل آب و کود بر عملکرد محصولات پنبه - چغندرقند - گلرنگ
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمود وائلی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.55 K)

10 تعیین آب مصرفی گیاهان با استفاده از تبخیر طشتک کلاس A
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
عبدالرضا خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (327.5 K)

11 دریاچه های کوهستانی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
- -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (393.53 K)

12 محاسبه تبخیر و تعرق واقعی نباتات با استفاده از تعیین پتانسیل آب در خاک همراه با نتایج مطالعه تغییرات دو پارامتر گیاهی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حمید سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (134.22 K)

13 مقایسه اقتصادی شبکه های آبیاری ثقلی با تسطیح و شبکه های آبیاری بارانی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
- -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.34 K)

14 مقایسه روشهای آبیاری قطره ای، بارانی و سطحی بر روی درختان میوه موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
عباس رهبر؛ ایرج فیلی؛ عبدالعظیم دانش نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.85 K)

15 نوسازی شبکه های آبیاری سنتی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
- -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.62 K)