عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 30

1 آبیاری میکرو (micro irrigation) روند توسعه، امکانات و محدودیت ها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد کاظم سباهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.23 K)

2 آب و توسعه پایدار
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
عباس قلی جهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (366.59 K)

3 ارزیابی بازده آبیاری در تعدادی از شبکه های سنتی ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
هادی میرابوالقاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.17 K)

4 ارزیابی میزان آب مورد نیاز زراعت برنج در دشتهای غرب مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
- -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.17 K)

5 استفاده از کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت فیروز آباد برای تعیین منبع تغذیه و جهت آبهای زیرزمینی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
میترا ناظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.46 K)

6 بررسی اقتصادی احداث سد انحرافی بر روی رودخانه های فصلی و بهینه سازی سطح زیرپوشش آنها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
سعید نی ریزی؛ حمید هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (151.38 K)

7 بررسی امکان استفاده از زهکشها و آبهای مازاد در توسعه کشاورزی ارضی دشت مغان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فخرالدین فخرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (342.27 K)

8 بررسی زمان عکس العمل در شبکه های آبیاری با روش کنترل جریان در بالا دست
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مهدی اسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.64 K)

9 بررسی علل شوری رودخانه آجی چای و چگونگی بهره برداری بهینه از آب آن
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
منوچهر کرجی؛ حسینقلی رفاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.29 K)

10 بررسی علل نارسایی ها و مشکلات موجود در بهره برداری از شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در اراضی کشت و صنعت مغان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
داریوش بهره دار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (459.02 K)

11 بررسی و مقایسه فنی سیستمهای آبیاری بارانی در ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مهران نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (477.65 K)

12 تاثیر یک پارچه بودن اراضی زراعی در بازدهی آبیاری شبکه آبیاری دز
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدرضا فاطمی؛ اکبر شکرالهی؛ محمدحسین شیروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.81 K)

13 تعیین میزان کمی نحوه تحویل آب در آبگیرهای مختلف یک شبکه آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مهدی ماهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.36 K)

14 دیدگاههای اقتصادی مدیریت آب در مزرعه
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمود رضا بهبهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (147.51 K)

15 راهنمای طراحی و انتخاب پوشش و فیلتر های زهکشی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مصطفی وطن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.46 K)

16 روش های افزایش راندمان و بهره وری از شبکه های موجود
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد حسن صلواتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (80.34 K)

17 زهکشی و احیاء اراضی کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد بای بوردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (355.88 K)

18 طرح آبیاری زیرزمینی با لوله های کوزه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
شهریار باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.09 K)

19 علل پایین بودن راندمان آبیاری در منطقه ورامین
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
غلامرضا زهتابیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (463.36 K)

20 قنات زهکش ها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
پرهام جواهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.38 K)

21 کاربرد لوله های دریچه دار در آبیاری نیشکر ( طرح آزمایشی)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حمید خورسندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.44 K)

22 لزوم بررسی و اصلاح سیستمهای آبیاری سطحی در مراحل طراحی و بهره برداری بمنظور استفاده بهینه از منابع آب در سطح مزرعه
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فتح الله کبریتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.15 K)

23 لوله های کم فشار و اثرات آن در افزایش راندمان توزیع و بهره وری موجود شبکه ها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد انتصاری؛ مجید احتشامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.42 K)

24 محاسبه فاصله زهکشها به یه روش و تعیین اقتصادی ترین عمق زهکش توسط یک برنامه کامپیوتری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ناصر حاجیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.57 K)

25 مدیریت و برنامه ریزی پیشرفته منابع آب بر اساس انتخاب استراتژی های مناسب در تصمیم گیری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
آزاد محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (124.4 K)