عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 19

1 ارزیابی راندمانهای سیستم آبیاری شیاری در اراضی یکپارچه و پراکنده استان چهارمحال و بختیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
غلامرضا شماعی؛ فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.09 K)

2 ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری بارانی عقربه ای (سنترپیوت)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
تیمور سهرابی؛ رضا اصیل منش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.01 K)

3 ارزیابی کمی و کیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد اسماعیل اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.99 K)

4 استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیائی در آبیاری و زهکشی و کنترل سیلاب
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
کریم شیعتی؛ محمد نجمائی؛ ایرج صدیقیان؛ علی فرزانه؛ مهدی دانش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (844.88 K)

5 اصلاح و کاربرد مدل (CRPSM) برای مدیریت آبیاری ذرت
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
تورج هنر؛ علیرضا سپاسخوا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.78 K)

6 بررسی راندمان آبیاری مزرعه ذرت با در نظر گرفتن تغییرات مکانی خاک و بهره وری بیولوژیک
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
اسماعیل ابراهیمی؛ علی اکبر کامگار؛ علی اکبر موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (453.06 K)

7 برنامه ریزی و کنترل پروژه های مطالعاتی آبیاری و زهکشی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
علیرضا مرید نژاد؛ عبدالکریم بهنیا؛ محمود شفاعی بجستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.93 K)

8 ترک خوردگی پوشش بتنی کانالها بر اثر پتانسیل پنهان تورم
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسن رحیمی؛ شهرام باروتکوب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (448.52 K)

9 تعیین ضرایب اصلاحی و مناسبترین رابطه برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل سطوح گیاهی مرجع برای منطقه ارومیه
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بهرام قهرمان زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.61 K)

10 تعیین متوسط ماهانه تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
شاهرح زند؛ پارسا اشک تراب؛ حسین اشک تراب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.83 K)

11 تهیه بانک اطلاعات شبکه آبیاری و زهکشی ضرورتی برای مدیریت در جهت توسعه پایدار ( مطالعه موردی شبکه آبیاری ورامین)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد علی رحیمی جمنانی؛ مهدی کرامتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (162.51 K)

12 چگونگی مشارکت زارعین در مدیریت آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد تقی اکرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.72 K)

13 ذخیره و مدیریت بهره برداری از آبهای برگشتی در اراضی شالیزارهای دشتهای شمال مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.84 K)

14 کم آبیاری به روش آبیاری جویچه ای یک در میان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
علیرضا سپاسخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.72 K)

15 کم آبیاری تضمین شده اهمیت و ضرورت آن در شرایط ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
جمشید خیرابی؛ اسدا... اسدالهی؛ محمدرضا انتصاری؛ علیرضا توکلی؛ علیرضا سلامت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (307.04 K)

16 مدل کامپیوتری TABDAM برای طراحی سدهای انحرافی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ابراهیم امیری تکلدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (442.44 K)

17 مقایسه روش پن من مانتیت با ساری روشهای توصیه شده جهت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل (ETO) در چند منطقه مختلف ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدرضا انتصاری؛ مهران نوروزی؛ علیرضا سلامت؛ مهرزاد احسانی؛ علیرضا توکلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.33 K)

18 نتیجه ارزیابی شبکه موجود آبیاری پاشاکلا و ارائه پیشنهادات لازم برای شرایط طرح
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
روزبه پروین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (553.98 K)

19 نگرشی به لزوم ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهکشی و نحوه دستیابی به آن
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
عباس قاهری؛ علی ذوالفقاری؛ نقی برهان؛ حسن غروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.29 K)