عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 914

1 0086 بکارگیری روش موتاسیون در اصلاح نباتات برای ایجاد صفات زراعی برتر در سیب زمینی رقم دزیره
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیروس ودادی؛ مسعود رحیمی؛ محمد امین عمادی؛ اسفندیار رحمانی؛ فرامز مجد؛ بهنام ناصریان؛ نرگس نشان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.93 K)

2 اثرات باقیمانده کوده نیتروژنه بر میزان کلروفیل برگ و عملکرد کشت بعدی برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فواد مرادی؛ شاتوبینگ بنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.59 K)

3 اثرات پیش از کاشت تیمارهای دما و نور غده های بذری روی عملکرد و توزیع اندازه غده سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی موسوی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.42 K)

4 اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ریشه و عیار چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
داود حبیبی؛ قربان نورمحمدی؛ محمدمهدی کریمی آبادچی؛ اسلام مجیدی مروان؛ فرخ درویش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.17 K)

5 اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس دانه زیره سبز ( Cuminum cyminum ) در شرایط آب و هوایی تبریز 01-0123
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهرام میرشکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.48 K)

6 اثرات تاریخ کاشت و مقادیر بذر بر کیفیت و کمیت گیاه دارویی اسفرزه 01-574
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا اصغری پور؛ پرویز رضوانی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.3 K)

7 اثرات تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای در کشت دوم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن رشدی؛ ساسان رضادوست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.37 K)

8 اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در سه رقم آفتابگردان به عنوان کشت دوم در منطقه علی آباد کمین فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعید اسدی؛ کیوان شمسی؛ حمید مهرپناه؛ محمد نوروزی؛ محمد جعفر بحرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.64 K)

9 اثرات تراکم بوته بر کیفیت و عملکرد ذرت سیلویی سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدعلی زاهدی؛ خورشید رزمجو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.15 K)

10 اثرات تراکم و الگوی کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی ذرت دانه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود رفیعی؛ کریم خادمی؛ حسین سبزی؛ رضا محمدخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.63 K)

11 اثرات تناوب زراعی و مدیریت استفاده از بقایای گندم بر عملکرد ذرت و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید نجفی نژاد؛ فرامرز امیری؛ ذبیح اله راوری؛ فهیمه ماهان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.81 K)

12 اثرات تنش آب بر شاخص های مورفولوژیک مرتبط با عملکرد در ارقام سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی سپهری؛ گودرز احمدوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.88 K)

13 اثرات تنش کم آبی و نیتروژن بر میزان کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگی ذرت (Zea mays L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیروس منصوری فر؛ علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید امینی دهقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.19 K)

14 اثرات دور آبیاری بر عملکرد کل و قابل فروش و اجزای عملکرد سه کولتیوار سیب زمینی در استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمرضا رفیع؛ عبدالستار دارابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.56 K)

15 اثرات دور آبیاری و روش های کاشت بر میزان سرعت رشد، عملکرد دانه و درصد روغن گلرنگ بهاره ( رقم اراک 2811 ) در استان مرکزی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا سبحانی؛ محمدرضا اردکانی؛ حمید مدنی؛ مسعود دادپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.57 K)

16 اثرات سایکوسل CCC در تراکم های مختلف بوته بر شاخص های فیزیولوژی رشد کلزای پاییزه ( Brassica napus L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد نبی ایلکایی؛ یحیی امام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.42 K)

17 اثرات سطوح مختلف آبیاری ب خصوصیات کمی و کیفی ارقام آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن رشدی؛ ساسان رضادوست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.37 K)

18 اثرات سطوح مختلف تراکم خاک بر روی خصوصیات کمی رشد در گیاه نیشکر واریته CP48-103 در استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شاپور لرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.25 K)

19 اثرات شوری بر رشد و عملکرد وزن خشک ارقام نیشکر در ابتدای مرحله رشد رویشی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدمهدی سلطانی حویزه؛ علی محمد میرمحمد میبدی؛ احمد ارزانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.01 K)

20 اثرات شوری بر روی محتوای رنگیزه ها در سورگوم علوفه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جعفر مسعود سینکی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.59 K)

21 اثرات میزان بذر و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان دیم ردیف کوهدشت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود عزت احمدی؛ حسین علی فلاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.88 K)

22 اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم آفتاب گردان روغنی در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهروز امامی؛ امیرحسین شیراتی راد؛ محمدرضا نادری؛ علیرضا بنی طبا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.52 K)

23 اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تابستانه در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرزاد فیروزه؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ علیرضا بنی طبا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.41 K)

24 اثر ارقام و تراکم های مختلف بوته برروی برخی از شاخص های رشد و عملکرد در گندم بهاره
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جلیل شفق؛ مهدی تاج بخش؛ حمداله کاظمی؛ مصطفی ولیزاده؛ علی بنده حق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.27 K)

25 اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب نور در جامعه گیاهی ذرت شیرین
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرود بذرافشان؛ قدرت اله فتحی؛ عطااله سیادت؛ خلیل عالمی؛ سعید آینه بند؛ امیر آینه بند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.49 K)