عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 1,149

1 ANZAN-Wheat model: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره. II. تعیین پتانسیل عملکرد منطقه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهرام اندرزیان؛ محمد بنایان؛ عبدالمهدی بخشنده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ یحیی امام؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ هوشنگ فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.64 K)

2 ANZAN-wheat: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره. I. توصیف و ارزیابی مدل
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهرام اندرزیان؛ محمد بنایان؛ عبدالمهدی بخشنده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ یحیی امام؛ محمدحسین قرینه؛ هوشنگ فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.64 K)

3 اثر آبیاری تکمیلی بر واکنش‌های فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم تحت شرایط دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمود رضا تدین؛ یحیی امام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.18 K)

4 اثر آبیاری در مراحل مختلف زایشی بر عملکرد دانه، اجزا عملکرد و روغن ارقام آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عراز محمد نوری راددوجی؛ کمال اسلامی گمیش تپه؛ فرامرز سیدی؛ عبدالرحیم سهیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (40.18 K)

5 اثرات آرایش کاشت بر برخی از صفات مورفولوژیک و کیفی در لوبیا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
آدرخش ترابی جفرودی؛ امیر فیاض مقدم؛ عبداله حسن‌زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.83 K)

6 اثرات آللوپاتی درمنه (.Artemisia annua L) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کانولا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مصطفی ابراهیمی؛ ناصر لطیفی؛ پریسا دری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.96 K)

7 اثرات آللوپاتیک برخی گیاهان زراعی روی جوانه زنی علف هرز تلخ بیان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی عبادی؛ کامل ساجدی؛ آرزو آقایی؛ پریسا حاتمی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.46 K)

8 اثرات آللوپاتیک چغندرقند با تاکید بر پیش تیمار کردن بذرها
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی پناهیان؛ احمد توبه؛ اسماعیل قلی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.94 K)

9 اثرات برداشت دو منظوره از ارقام چاودار (Secale cereale) در مراحل مختلف رشدی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حجت اله مظاهری لقب؛ کامران براتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.45 K)

10 اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام و لاین های امید بخش جو
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ذبیح اله راوری؛ حمید نجفی نژاد؛ محمد علی جواهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.69 K)

11 اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص رشد ذرت شیرین یه عنوان کشت دوم در اراک
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احسان فرمهینی فراهانی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ ابراهیم نجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.38 K)

12 اثرات تراکم و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد دانه، الیاف و اجزای عملکرد ارقام پنبه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سام صفری؛ حمیدرضا باقری؛ لطفعلی لطفی؛ مجید شاه محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.15 K)

13 اثرات تراکم و قدرت رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا (Glycine max)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مرجان سمائی؛ غلام عباس اکبری؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.35 K)

14 اثرات تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در دو رقم برنج در شرایط جنوب خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهران مومینی؛ سیدعطااله سیادت؛ احمد نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.5 K)

15 اثرات تقسیط و محلول پاشی کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ارقام جدید گندم دوروم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد شریفی الحسینی؛ محمد قاسم زاده گنجه ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.3 K)

16 اثرات تنش خشکی برروی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهنام بهتری؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمود تورچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.17 K)

17 اثرات دگر آسیبی غلظت های مختلف عصاره اندام های سلمه تره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا، گلرنگ و کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهرداد یارنیا؛ فرشته رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.27 K)

18 اثرات دور آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام آفتابگردان در کرمان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهری صفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.34 K)

19 اثرات رقابتی تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید Hysun-33
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهرام میر شکاری؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ قربان نور محمدی؛ حمید رحیمیان مشهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.29 K)

20 اثرات روش های مختلف خاک ورزی بر بعضی از خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گلرنگ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی سالک زمانی؛ اژدر عنابی میلانی؛ مسعود زابلستانی؛ میر سعید عابدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.59 K)

21 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و صفات مرفولوژیکی سورگوم علوفه ای اسپیدفید
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید غلامرضا موسوی؛ قربان نور محمدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ درویش؛ اسلام مجیدی هروان؛ جواد علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.99 K)

22 اثرات سطوح مختلف شوری و مراحل مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد ذرت علوفه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد علی اسماعیلی؛ ارسطو عباسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.93 K)

23 اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تنظیم کننده های رشد (اتفان و سایکوسل) بر رشد و عملکرد گندم نان رقم شیراز .Triticum aestivum L.) ev) Shiraz
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
آوات شکوفا؛ یحیی امام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.89 K)

24 اثرات سطوح و روش های مختلف مصرف کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی ذرت هیبرید S.C 704 در شرایط محیطی خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
قدرت اله فتحی؛ حسن نوریان؛ عادل مدحج؛ عطاءاله سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.78 K)

25 اثرات شوری و دمای بالا بر جوانه زنی دو رقم ماریتیفال (Silybum marianum)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
یعقوب راعی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ منوچهر شیری؛ سعید حکم علیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.6 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه