عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 25

1 اثرات کاربرد مواد اصلاح کننده بر روی اصلاح و بهسازی اراضی جزیره آبادان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد خلیل رودکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.18 K)

2 ارزیابی بازدهی آبیاری در شبکه آبیاری دز
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدرضا فاطمی؛ اکبر شکرالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.87 K)

3 ارزیابی ضریب مقاومت جریان در کانالهای پوشش دار ( شبکه آبیاری گتوند و دز)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
مرتضی اسداله بیک؛ منصور پاره کار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.36 K)

4 استفاده از مدل CRPSM1 در مدیریت بهره برداری از منابع آب و تولید محصول
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
اردشیر آرین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.11 K)

5 برآورد جریانهای برگشتی در سیستم رودخانه کارون
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
احمد لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (182.58 K)

6 بررسی امکان افزایش راندمان آبیاری شیاری با روش موجی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
زهرا پایدار؛ رضا سهرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (146.96 K)

7 بررسی تحقیقی عملکرد دو سیستم مختلف کنترل در کانال درجه یک پروژه آبیاری با استفاده از مدل کامپیوتری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
سعید خلج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.44 K)

8 تخمین سرعت رسوبگذار در کانالهای پوششدار با استفاده از غلظت مواد معلق و مقایسه آن با سایر روشهای موجود
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد محمودیان شوشتری؛ هادی میر ابوالقاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.03 K)

9 تسطیح مستقیم سطوح آبیاری بدون نیاز به سعی و خطا
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
فرهاد موسوی؛ ناصر حاجیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.83 K)

10 توصیه در مورد اتوماتیک کردن شبکه های آبیاری، نحوه کنترل جریان و انتخاب سازه های مناسب جهت آبگیری و اندازه گیری آب در شرایط مختلف ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
ابراهیم کوچکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (169.08 K)

11 جایگاه روشهای محاسباتی در بهینه کردن ظرفیت کانال انتقال و سطح زیر کشت
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد جواد عابدینی؛ ناصر طالب بیدختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (352.14 K)

12 خاک و آب در مدیریت ضایعات زیست محیطی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
خسرو ساعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.25 K)

13 خلاصه بررسی سیستمهای مختلف آبیاری در استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد فرید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.47 K)

14 سیری در روند توسعه آبیاری و زهکشی در ایران و جهان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد بای بوردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (226.09 K)

15 سیستم های کنترل کننده جریان آب
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدقاسم صفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.68 K)

16 طراحی کانالهای آبیاری در اراضی شیبدار
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسین ناشر؛ محمد -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.68 K)

17 کاربرد مدل عمومی نفوذ در ارزیابی نفوذ در سیستمهای آبیاری کرتی و نواری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (128.92 K)

18 لزوم اصلاح سیستمهای آبیاری در منطقه گرگان و گنبد
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
ممحمد اسماعیل اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.64 K)

19 مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
ابوالقاسم پیله وری سلماسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (140.76 K)

20 مدل ریاضی بررسی فرآیندهای جریان آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از متد عناصر محدود
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
احمد لطفی صدیق؛ حسین سوری علی آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.74 K)

21 مدل کامپیوتری TABNET در طراحی تاسیسات انتقال و توزیع آب شبکه های آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
مرضی اسدا.. بیک؛ حسین تقی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (197.41 K)

22 مقایسه چهار روش اندازه گیری صحرائی ضریب هدایت هیدرولیکی در منطقه رودشت اصفهان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
ناصر حاجیان؛ فرهاد موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (174.06 K)

23 مقایسه سیستم آبیاری ثقلی و قطره ای باغات در طرح سدسازی و شبکه آبیاری رودخانه نساء در منطقه بم استان کرمان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
فتح اله کبریتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.75 K)

24 مقایسه سیستمهای مختلف کنترل شبکه آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
مهدی ماهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.1 K)

25 مقدمه ای بر ضرورت تاسیس سازمان یکپارچه مدیریت و عمران در محدوده شبکه آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
بهزاد نعمت صوفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.65 K)