عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری سیزدهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
برگزار کننده انجمن‌ حشره‌شناسی و بیماری شناسی گیاهی ایران و ...
محل برگزاری آموزشکده کشاورزی کرج
مدیر اجرایی دکتر حسین حجت
دبیر علمی مهندس منوچهر ایزدیار
سال برگزاری 1377
معرفی
تعداد مقالات: 587

1 1،3،7 تری متیل گزانتین یک آللوپاتی با خصوصیات علفکشی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ورونا رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (165.47 K)

2 amylospotus campbellii گزارشی جدید برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.74 K)

3 hirschmanniella anchoryzae و aprotides guidettii دو گزارش جدید برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم پورجم؛ احمد خیری؛ اتین گرارت؛ عزیز اله علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.88 K)

4 (jnonotus rheades (basidiomycota :hymenochaetaceae گزارشی جدید برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
دی.ان پگلر؛ مریم صابر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.54 K)

5 (jnonotus rickii (basidiomycota:hymenochaetacae گزارشی جدید برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.21 K)

6 sporothrix cyanescens قارچی جدید برای ایران جدا شده از لارو حشرات گالزا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جعفر ارشاد؛ مجید عسگری؛ جمشید اکبریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.29 K)

7 اثبات Gregarism لاروی در زنبور (pteromalidae,hym( diarmus vagabundus و مطالعه برخی از مسایل مربوط به جمعیت ان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلال اسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.95 K)

8 اثبات وجود wolbachia trichogrammae در زنبورهای تریکوگرامای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.32 K)

9 اثرات پوشش سبز کاشته شده زیر درختان مرکبات روی کنه های گیاهخوار و شکارچی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر سراج؛ رویا ارباب تفتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.91 K)

10 اثرات رنگ برگ، واکس و گرامین در مقاومت به شته های غلات در هیبریدهای جو
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید محرمی پور؛ هیساکی چوموکی؛ کازوهیرو ساتو؛ کاتسوئو کانهیسا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208.01 K)

11 اثرات شدت شخم زمین بر کلونیزاسیون ریشه ذرت بوسیله قارچهای vam و جذب عناصر
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید مهر آوران؛ احمد مظفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.96 K)

12 اثرات مدت زمان آبیاری و پایه های مختلف در شدت بیماری گموز پسته
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز اله علیزاده؛ فرزانه احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.43 K)

13 اثر چند قارچکش سیستمیک بر روی بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید ارومچی؛ مقصود حسن پور حسنی؛ محمد رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (225.21 K)

14 اثر چند قارچکش مایع بر روی بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم به طریق ضد عفونی بذر در آذربایجانغربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید ارومچی؛ محمد رضوی؛ کارولا لورا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.69 K)

15 اثر حرارت و رطوبت نسبی در دوام 5 گونه فوزاریوم
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین صارمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.56 K)

16 اثر حشره کشی عصاره های آبی برگهای اقطی sumbucus ebulus و گندواش Artemisias روی سرخرطومی برنج sitophilus oryzae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلال جلالی سندی؛ کیوان اعتباری؛ علیرضا علی اکبر؛ کوچک ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (293.12 K)

17 اثر درجات متفاوت حرارت روی مراحل رشدی تخم لارو شب پره هندی مهمترین آفت انباری پسته
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر جلیلوند؛ حسین فریور مهین؛ رضا میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.65 K)

18 اثر شبه هورمون جوانی آدمیرال بر روی میزان تفریخ تخم سن گندم eURYGASTER INEGRICEPS PUT
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی زرنگار؛ حسن داروغه؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.77 K)

19 اثر ضدعفونی بذر در کاهش آلودگی گیاهچه های نخود نسبت به بیماری برق زدگی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جعفر بلنداندام؛ حمید روحانی؛ عزیز اله علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.41 K)

20 اثر کشت گیاهان تله مقاوم در کاهش جمعیت نماتد مولد سیست چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
امیر احمدیان یزدی؛ حسن اشتیاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.19 K)

21 اثر کشت گیاهان تله مقاوم در کاهش جمعیت نماتود مولد سیست چغندر قند در آذربایجانغربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم پرویزی؛ حسین اشتیاقی؛ شاپور باروتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (201.3 K)

22 اثر هراکشت چغندرقند در کاهش خسارت نماتد مولد سیست در آذربایجانغربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم پرویزی؛ حسن اشتیاقی؛ حسن پاشا زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.4 K)

23 اجتماع رایج شته پارازیت و هیپرپرارازیت بر روی گیاه زراعی کلزا و شیرین بیان در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.8 K)

24 ارزیابی اثر دو نوع شخم بر تلفات شفیره های زمستانگذران مگس خربزه (miyopardalis pardalina (dip.tephritidaeدر استان خراسان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی حسینی؛ حسین هوشمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.6 K)

25 ارزیابی آلودگی مزارع شمال کشور به مایکوتوکسینهای فوزاریوم در سال 1375
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن یزدان پناه؛ محمدجواد خشنود؛ منصور خانی؛ حشمت اله رحیمیان؛ علیرضا شفاعتی؛ حمیدرضا راسخ؛ کامبیز گیلانی؛ محمد مرادخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.58 K)