عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 5

1 تاثیر آزادسازی تجارت برنج بر بازار برنج ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ یازدهمین همایش ملی برنج کشور
کیومرث نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.18 K)

2 تجارت جهانی برنج و چشم انداز آن
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ یازدهمین همایش ملی برنج کشور
علی فرهادی؛ شهلا خان‌احمدی؛ میترا حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

3 تجارت و کیفیت برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ یازدهمین همایش ملی برنج کشور
اسماعیل سعیدنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (579.67 K)

4 سیاستهای حمایتی برنج و تبعات آزاد سازی تجارت
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ یازدهمین همایش ملی برنج کشور
ابوالفضل محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (966.24 K)

5 معادل تعرفه‌ای موانع تجاری غیر تعرفه‌ای اعمال‌شده بر واردات بررنج و سیاست تجاری مناسب با آن
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ یازدهمین همایش ملی برنج کشور
میر عبدالله حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720.31 K)