عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 36

1 ارزیابی تحمل ارقام برنج اصلاح شده IRRI به تنش شوری در مقایسه با ارقام ایرانی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
رضا اسدی؛ عبدالرحمان عرفانی؛ فرشته مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.33 K)

2 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی لاین های موتانت برنج رقم دم سیاه
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
علیرضا ترنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.03 K)

3 ارزیابی مقاومت لاین های تراریخت پر محصول برنج به کرم ساقه خوار
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
غفار کیانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ بهزاد قره یاضی؛ مجید ستاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.19 K)

4 ارزیابی نشانگرهای میتوکندریایی(mtDNA) در تشخیص لاین های CMS برنج از لاین های نگه دارنده آن ها
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
غفار کیانی؛ قربانعلی نعمت زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (124.38 K)

5 افزایش راندمان برداشت شالی با استفاده از کمباین های مخصوص برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
مجتبی نوایی؛ محمد رضا رسولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.34 K)

6 برآورد فراهمی بومی عناصر غذایی برای مدیریت عناصر غذایی مختص مکان در اراضی شالیزاری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
محمد محمدیان؛ صاحب سودایی مشایی*؛ رضا مهدوی؛ وحید خسروی؛ مهرداد عماقلی طبری؛ محمد زمان نوری دلاور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.99 K)

7 بررسی اثرات تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام پر محصول برنج در منطقه ایلام
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
علی اشرف عبداللهی؛ شهناز نوری؛ مهدی پورسیابیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (162.64 K)

8 بررسی تاثیر جمعیت انتقالی لاروهای زمستان گذران ساقه خوار برنج (chilo suppressalis; lep: pyralidae) روی آلودگی بوته های برنج در فصل زراعی بعد
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
مهرداد طبری؛ فرامرز علی نیا؛ محمد زمان نوری دلاور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.43 K)

9 بررسی تاثیر روش کاشت مکانیزه بر عملکرد محصول برنج در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
جلیل رضوی؛ آقافخر میر لوحی؛ هدی کارگر پور؛ محمود رضا سالار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (138.88 K)

10 بررسی تاثیر قارچ بذرزاد bipolaris oryzae بر جوانه زنی بذر برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
صمد اله کرمی؛ شهلا هاشمی فشارکی؛ لیلا زارع؛ سپیده امین خاکی؛ سعید اسروش؛ ویکتوریا عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.14 K)

11 بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و فیزیکوشیمیایی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
علی اکبر باباجانپور؛ قربانعلی نعمت زاده؛ اسلام مجیدی؛ آسا ابراهیمی؛ عباس حاجی پور؛ حمید رضا هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.95 K)

12 بررسی توزیع مکانی علف های هرز رایج در طول فصل رشد برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
معصومه نعمت پور؛ همت اله پیر دشتی؛ محمد علی اسماعیلی؛ محمد یعقوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (202.95 K)

13 بررسی جایگزینی پودر آزولا (Azolla spp) به جای آرد کنجاله سویا بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی انگشت قد ماهی کپور معمولی (cyprinus carpio)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
حسین اورجی؛ خسرو جانی خلیلی؛ حسین رحمانی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مریم داداشی؛ آرزو محسنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (202.69 K)

14 بررسی سهم زیر کشت و عملکرد در افزایش تولیدات محصولات کشاورزی در ایران ( دوره زمانی 1361 الی1387)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
کمال عطائی سلوط؛ حمید امیر نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.29 K)

15 بررسی شاخص های فیزیکی مزیت نسبی تولید برنج در استان مازندران: مطالعه موردی برنج طارم دیلمانی و ندا
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
کمال عطائی سلوط؛ محمد بخشوده؛ عذرا پاشا زانوسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.57 K)

16 بررسی عوامل موثر بر انتخاب گونه برنج توسط کشاورزان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
زینب مرادی فرح آبادی؛ رقیه زاهدیان؛ مجتبی مجاوریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.64 K)

17 بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان برگ برنج تحت تنش شوری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
محمد یعقوبی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مصطفی مدرسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (171.52 K)

18 بررسی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج با استفاده از کشت جنین
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
حامد صالحیان آقبلاغ؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.02 K)

19 بررسی لاین های برنج مناسب منطقه معتدل (IRTON) در شمال کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
علیرضا ترنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (136.11 K)

20 بررسی مقاومت نسبی برخی از ژنوتیپ های برنج ایرانی در برابر نژادهای مختلف بیماری بلاست (pyricularia grisea sacc) در مرحله گیاهچه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
فاطمه عابدی؛ ناد علی بابائیان؛ علی مومنی؛ قربانعلی نعمت زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.81 K)

21 بررسی و ارزیابی خلوص تعدادی از لاین های نر عقیم سیتوپلاسمی برنج ایران با استفاده از روش Grow Out Test
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی اولادی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حمید رضا هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (136.84 K)

22 بهره وری کل عوامل تولید برنج در ایران و بررسی موقعیت استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
حمید امیر نژاد؛ نسیم مقدس نیاکی؛ حامد رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (152.3 K)

23 تعیین تجربی ضریب اصطکاک داخلی برخی از ارقام برنج های اصلاح شده ایرانی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
رحمت اله اشتواد؛ داود کلانتری؛ جعفر هاشمی؛ همت اله پیر دشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.11 K)

24 تعیین توان دگر آسیبی 18 رقم برنج (oryza sativa l) با استفاده از سنجش های حیاتی، در دو بستر آگار و خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
یوسف موسوی؛ جعفر اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.82 K)

25 تفکیک ژنتیکی جدایه های باکتری pseudomonas syringae pv. syringae عامل پوسیدگی غلاف و قهوه ای شدن پوسته شلتوک در مراحل مختلف رشد از استان گیلان با استفاده از نشانگرهای RAPD
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ چهاردهمین همایش ملی برنج کشور
سمیه داریوش؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ علی الهی نیا؛ علی اکبر عبادی؛ بابک ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.81 K)