عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 222

1 اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول 6000 بر جوانهزنی، محتوای پرولین و پروتئین موجود در گیاه برنج (.Oryza sativa L)در مرحله گیاهچه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
میثم حسینی؛ سمیه موافق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

2 اثرات مقادیر سولفات روی بر غلظت نیتروژن و فسفر و پتاسیم اندام هوایی و دانه برنج رقم شیرودی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
حسام الدین حسین زاده؛ مرتضی مبلغی؛ رامین صادق قول مقدم؛ علیرضا شیخ اشکوری؛ سلمان دستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (739.38 K)

3 اثرات مقادیر و زمان محلول پاشی ریز مغذی ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد 2 رقم برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
حسام الدین حسین زاده؛ سلمان دستان؛ مرتضی مبلفی؛ سعید بخشی پور؛ علیرضا شیخ اشکوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (775 K)

4 اثر استفاده از سطوح سبوس برنج بر فراسنجههای خونی اردک پکین
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
محمدهادی آقاجانی دلاور؛ فاطمه حسنی امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.94 K)

5 اثر اسموپرایمینگ بر جوانهزنی بذر برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
صغرا مرادپور؛ میثم گلدوست خورشیدی؛ اصغر باقری جامخانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

6 أثیر آللوپاتیک علف های هرز تاج خروس، اویارسلام، علف خونی و سلمه بر خصوصیات مورفولوژیک برنج (.Oryza sativa L) در طی مرحله ی گیاهچه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
صدیقه عرب اله فیروزجاه؛ همت اله پیردشتی؛ محمود اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (814.58 K)

7 اثر باکتری باسیلوس و مقادیر کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
نسیم نکیسا؛ حسین بشارتی؛ حمیدرضا دورودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (970.1 K)

8 اثر پیش تیمارهای دمایی و محیط کشت بر کالوسزایی و باززایی تلاقیهای مرکب ارقام پر محصول برنج در لاین قائم
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مجید ذاکری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ کمال کاظمی تبار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.78 K)

9 اثر رقم و تاریخ کاشت روی مقاومت ارقام امیدبخش برنج نسبت به بیماری بلاست
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
کاووس کشاورز؛ بهروز حسن پور؛ رهام محتشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (801.52 K)

10 اثر روشهای مختلف کشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج (.Oryza sativa L)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مسعودصفر رضوی زاده؛ علی قربانی پور؛ محمدرضا رضوی زاده؛ علی شهرودباری؛ غلامعلی رضوی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (716.54 K)

11 اثر زمان های مختلف مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه، جذب نیتروژن کل و راندمان زراعی در برنج (رقم فجر)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مهرداد فولاد؛ محمدتقی صفرزاده ویشکاهی؛ محمد محمدیان؛ مرضیه یوسفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (998.27 K)

12 اثر زهکشی میان فصل بر عملکرد برنج در شالیزارهای تجهیز و نوسازی شده
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
علی شاهنظری؛ عبداالله درزی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی؛ حسن علی بخشی؛ مهدی جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (855.85 K)

13 اثر زوال بذر بر شاخص های جوانه زنی در ارقام مختلف برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
اسماعیل خراسانی؛ نوراحمد سالاری نوقاب؛ مرتضی بیگدلی؛ احسان بیژن زاده؛ روح الله نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (940.28 K)

14 اثر سرعت پیشروی و رطوبت محصول در کاهش تلفات کمباین برنج مدل آلفا 4LZ-2.5A
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
نورعلی خانپور لهی؛ محمد امین آسودار؛ محمود قاسمی نژاد؛ حمید آقاگل زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.51 MB)

15 اثر سرعت پیشروی و رطوبت محصول در کاهش تلفات کمباین برنج مدل آلفا ALZ-2.5A
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
نورعلی خانپور لهی؛ محمدامین آسودار؛ محمود قاسمی نژاد؛ حمید آقاگل زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.38 K)

16 اثر سولفات روی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های پابلند و پاکوتاه برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
رضا یدی؛ سلمان دستان؛ فاطمه حق شناس گتابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

17 اثر سولفات روی بر پارامترهای کیفی وابسته به نیتروژن و روی در ژنوتیپ های پرمحصول و کم محصول برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
رضا یدی؛ سلمان دستان؛ فاطمه حق شناس گتابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

18 اثر شوری بر مراحل مختلف رشد گیاه برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
الهیار فلاح؛ اسفندیار فرهمندفر؛ لیلا باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.34 MB)

19 اثر فراهمی آب و زمان نشاکاری بر کارایی علفکش تیوبنکارب در برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
صبرینه فرزان؛ جعفر اصغری؛ بیژن یعقوبی؛ المیرا محمدوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (880.05 K)

20 اثر قطع آبیاری و کاربرد پتاسیم بر صفات زراعی و حرکت خمش برنج رقم طارم محلی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
داریوش زکوی؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ حسام الدین حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

21 اثر قطع آبیاری و مقدار سیلیس بر پارامترهای مربوط به عملکرد و ورس و روابط بین آنها در برنج رقم طارم محلی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
روح اله جعفری پور؛ سلمان دستان؛ ابراهیم قربان نژاد؛ مرتضی سیاوشی؛ امیر معصومی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956.82 K)

22 اثر کاربرد باکتری های سودوموناس و ازتوباکتر در سطوح مختلف کود نیتروژنی بر صفات کمی و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
حمید غفاری کومله؛ عبداللطیف قلی زاده؛ عباس بیابانی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ محمد محمدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (808.04 K)

23 اثر کود زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
غلامرضا صیادی؛ هاشم امین پناه؛ پیمان شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (844.85 K)

24 اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و پتاسیمی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
بهارک حاتمی فر؛ مجید عاشوری؛ حسن شکری واحد؛ پریسا شاهین رخسار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (794.73 K)

25 اثر محلول پاشی سیلیس و نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد راتون طارم محلی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی موسوی ازاندهی؛ الهیار فلاح؛ ابراهیم کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (774.42 K)