عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 69

1 اثر اقلیمهای متفاوت محلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم بومی(طارم هاشمی) و اصلاح شده (شیرودی) برنج در استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.75 MB)

2 اثر دوره های مختلف رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در آمل
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
رحمت اله صالحی زرخونی؛ سعید وزان؛ همت اله پیردشتی؛ علی کاشانی؛ فرید گلزردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.97 MB)

3 اثر طول دوره تداخل و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در محموداباد مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
رحمت اله صالحی زرخونی؛ سعید وزان؛ همت اله پیردشتی؛ علی کاشانی؛ فرید گلزردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.95 MB)

4 اثر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی اراضی شالیزاری بر تلفات نیترات در شرایط زهکشی میان فصل
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مهدی صالحی هیکویی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.77 MB)

5 ارزیابی باکتری های بومی حلکننده فسفات به عنوان محرک رشددر گیاه برنج (.Oryza sativa L)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
اسماعیل بخشنده؛ حشمت اله رحیمیان؛ همت اله پیردشتی؛ قربانعلی نعمت زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.85 MB)

6 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام اعاده کننده و نگهدارنده برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
رضا وجدان؛ قربانعلی نعمت زاده؛ غفار کیانی؛ مرتضی اولادی؛ عمار قلی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.78 MB)

7 ارزیابی توان بالقوه تولید انرژی زیست توده با استفاده از ضایعات برنج در نواحی شالیزاری کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
عبدالله باقری نشانی؛ بهمن امیری لاریجانی؛ محسن شوکت فدایی؛ علی اکبر زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.59 MB)

8 ارزیابی لاین های موتانت برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما (y-rays) تحت تنش شوری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی اولادی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ عمار قلی زاده؛ عمار افخمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.87 MB)

9 ارزیابی میدانی مسائل و مشکلات طرح های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
بابک مومنی؛ رضا عظیمی؛ محسن مسعودیان؛ ایرج صاعدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.76 MB)

10 ارزیابی و مقایسه جریان انرژی در مزارع برنج شمال ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
حسین کاظمی؛ مرتضی نصیری؛ ایمان حبیبی روشن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.78 MB)

11 آنالیز رگرسیونی آنزیم های آنتی اکسیدان برگ برنج (رقم قائم) تحت تنش شوری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
اسفندیار فرهمندفر؛ محمد یعقوبی خانقاهی؛ فاطمه تقوی قاسم خیلی؛ حسین محسنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.18 MB)

12 انتخاب لاین های متحمل به شوری با مقایسه صفات زراعی موتانت های برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
الهیار فلاح؛ لیلا باقری؛ طاهره آصفی؛ اسفندیار فرهمندفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.89 MB)

13 برآورد ارزش اقتصادی آب برای محصول برنج با استفاده از روش تابع تولید (مطالعه موردی: شهرستان بابل)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مجتبی نبی زاده ذوالپیرانی؛ حمید امیرنژاد؛ علی شاهنظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.91 MB)

14 برآورد تابع تولید برنج دراستان های شمال کشور (مطالعه موردی برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مریم ریاضی؛ منا آقابیگی؛ شقایق حدادی؛ ابوالقاسم میر عمادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (7.68 MB)

15 بررسی اثرات زیست محیطی کنترل شیمیایی آفات و بیماری ها در مزارع برنج (مطالعه موردی: مزارع برنج کلات نادر)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
فاطمه آگاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (6.25 MB)

16 بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط در لاین های امیدبخش برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
ایمان عشقی؛ رسول اصغری زکریا؛ علیرضا نبی پور؛ امید سفالیان؛ محمد نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.83 MB)

17 بررسی اثر پاکلوبوترازول بر صفات مورفولوژیک گیاهچه برنج (.Oryza sativa L) تحت تنش سرما
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
مهدی چگینی؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ معصومه خالوندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.84 MB)

18 بررسی اثر رژیم های آبیاری و مصرف مقادیر کود سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
فرزاد فریدی؛ نوراله خیری؛ داوود براری تاری؛ محمد محمدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.76 MB)

19 بررسی اهمیت آفلاتوکسین B1 در برنج و تاثیر روش های مختلف پخت بر مقدار آن
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
خدیجه رحیمی؛ ایمان عشقی؛ اسماعیل ملک شادخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.78 MB)

20 بررسی برخی صفات مورفولوژیک برنج (رقم طارم) در مدیریت های مختلف آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
الهه ستایشی؛ بهروز عرب زاده؛ حمیدرضا مبصر؛ همت االله ییردشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.87 MB)

21 بررسی تأثیر مواد ضد تنش (گلیسین،پرولین،اسیدسالسلیک) درمدیریت های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oriza sativa) پس ازپنجه زنی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
حسین پانیتی؛ حسین صبوری؛ محمد خیرخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.03 MB)

22 بررسی تاریخ های مختلف کاشت بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
لیلا زارع؛ وحید خسروی؛ داوود براری تاری؛ ترانه اسکو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.81 MB)

23 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف برنج با استفاده از نشانگرمولکولی ریزماهواره
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
رضا کریم کشته؛ حسین صبوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.98 MB)

24 بررسی روابط میان عملکرد و سایر صفات زراعی از طریق برخی روش های آماری چند متغیره
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
آتنا حاجی آقاتبار؛ غفار کیانی؛ کمال کاظمی تبار؛ محمد علوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.76 MB)

25 بررسی روند تغییرات شوری آب های زیرزمینی دشت مازندران در یک دوره آماری بلند مدت 21 ساله
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
محبوبه امیری بورخانی؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ علی شاهنظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.82 MB)