آدرس پستی:  تهران- بزرگراه شهید چمران - خ یمن- باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

کد پستی: 1985713133

تلفنخانه سازمان: 16-02122414413

داخلی 419

فاکس: 22400067-21+

صندوق پستی: 1113- 19395

پست الکترونیکی: h.hallaj@areeo.ac.ir 

 کارشناس:  حسن حلاج